Om Pasvik

Treriksrøysa

wpid427-ovre-pasvik-camping-2.jpg

Treriksrøysa er en stor attraksjon.Her møtes grensene fra Russland, Finland og Norge i et punkt. Dette er det eneste stedet i Verden at tre forskjellige tids soner møtes på et landfastpunkt. Noe bygdelagene på Norsk Finsk og Russisk side benyttet seg av under feiringen av et nytt årtusen.

Flatt landskap

Landskapet i Pasvikdalen består av lave fjell, morenelandskap og smeltevannsavsetninger fra istiden. Innimellom ligger flate vidder med mange myrer og små vann. Gjennom dette landskapet flyter Pasvikvassdraget som en kjede av innsjøer i et slakt dalføre. Pavikdalen har et flott innlandsklima. Med varme sommere og kalde vintere, avbrutt av perioder med fuktig luft fra Atlanterhavet.

Klima og natur

wpid392-ovre-pasvik-camping-13.jpg

Pasvik har stor spennvidde i natur og klima. Landskapet varierer fra barskog i sør til, ishavskyst i nord med innslag av fjellnatur, fjellvidder, myrer av arktisk-karakter, og lune elvedaler. Pasvik grenser til store, sammenhengende villmarksområder i Finland og Russland. I dette området er mye av den opprinnelige naturen bevart, og de store rovdyrene er en naturlig del i et slikt landskap.

Nedbøren i regionen er ca.350-400 mm i året. Årsmiddel temperaturen på Svanvik er null grader C, men i juli og august er det ikke uvanlig med tropenetter (over +20 grader C). I mørketiden kan man oppleve måneskinn og et fantastisk  Nordlys (euroraborealis) på en ellers klar stjernehimmel.

Om sommeren har vi midnattssol som gjør at en kan drive mange aktiviteter selv i de sene timer.

 

 

Godt fiske

wpid504-ovre-pasvik-camping-2.jpg

Pasvikelva er svært fiskerik. Dette gir store muligheter for å utøve sportsfiske. Pavikelva og om liggende vann inneholder østlige fiskeslag som sik, harr, abbor, gjedde og lake dominerer. Laksen forsvant dessverre med kraftverkutbyggingen i Boris Gleb. Vannkraftutbyggingen har også ødelagt gyteområdene for den kjente Pasvik-ørreten. Derfor må bestanden opprettholdes ved årlige utsettinger. Som kraftutbyggerene står for.  Lagesilda er en ny art som synes å øke kraftig i Pasvikelva. Arten har trolig spredd seg til Norge etter utsettinger i Enaresjøen.

 

 

Store rovdyr

wpid326-ovre-pasvik-camping02.jpg

Pasvikdalen har en flott natur og et rikt dyreliv, som gjør turer i skog og mark til en attraksjon. I de senere år har bestanden av store rovdyr vært økende. Gaupa var tidligere sjelden, men er nå blitt vanlig, særlig langs kysten. Ulven finnes som streifdyr fra Russland. Enkelte vintrer kan 1-2 individer oppholde seg i Pasvik.  Jerven var tidligere svært vanlig, men bestanden gikk tilbake på 1960-tallet på grunn av jakt og fangst.  Den siste ulven som ble skutt i Pasvik ble felt i 1980 ulven var inne i en reinflokk da den ble felt.

wpid324-ovre-pasvik-camping01.jpg

Bjørne bestanden er varierende, da det trekker bjørner både  fra Rusland og Finland. I tillegg til de som har sitt faste tilhold i dalen. Noen av bjørnene ligger i hi på norsk side om vinteren. Mens bjørnebestanden ellers i Norge mest består av streifende hanner fra nabolandene, hører bjørnen i Pasvik til en fast bestand hvor det også er binner med unger.

 

 

Åpne skogskoier

Det er et nettverk av åpne skogskoier i området som man kan benytte seg av. Skogskoiene ligger noen timers gange fra skogsbilvei og er åpen for alle.

 

 

Pasvik Trail sledehundløp i Sør-Varanger

pasvik_trail_1 pasvik_trail2

Campingen har stilt som stasjon under Pasvik Trail i mange år, noe vi håper vi skal i mange år framover. Ideen til et sledehund løp i Sør-Varanger ble brakt på banen av Jostein Helgestad så langt tilbake som i 1990. En gruppe bestående av Stiftelsen Pasvik-250 , Kåre Tannvik / Nordisk kommunikasjon og Svanvik Camping tok initiativet til en Vinterfestival i Pasvikdalen. Målsettingen var da som nå, å gjøre noe ut av mørketida. Ønsket var å lage en del aktiviteter forbundet med natur og vinter. Samt presentere lokale kunstnere og Sør-Varanger og Pasvik i vinterhalvåret. Pasvik Vinterfestival ble arrangert samtidig som Ballong Festivalen, noe som satte Sør-Varanger og Kirkenes på kartet også internasjonalt . Pasvik 250 ble arrangert fra 1991 til og med 1993 som et sledehund løp på ca 25 mil i åpen og begrenset klasse. Løpet startet på Kirkenes og gikk videre sørover i Pasvik til hovedsjekkpunktet Gjøkhotellet der vi husker aktiviteter som folkedans, badstu, isbading. Det ble også holdt lysbildeframvisning om hundekjøring samt mange andre aktiviteter. Og på dette sjekkpunktet kunne det være opptil 500 mennesker innom i løpet av kvelden/natta. Løpet gikk videre tilbake til Svanvik området der det også var målgang. Etter 1993 ble ikke Pasvik 250 arrangert lengre, og dette ble et savn. Årsaken var at primusmotor for Pasvik 250 Jostein Helgestad omkom i en tragisk ulykke Antarktis rund juletider 1993. Sommeren 1994 gikk så Sør-Varanger Sledehundklubb i gang med videre planlegging av løp . Og i 1995 gikk det første Pasvik Trail av stabelen, et løp på ca 20 mil .